Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Värdering av bohag / dödsbo – så går det till

Värdering av ett bohag är värdering av tillgångarna som finns efter den avlidne. Ibland kan det vara väldigt viktigt att genomföra en marknadsvärdering av den avlidnes tillgångar. Detta görs bland annat för att rätt värde på tillgångarna ska omvandlas till rätt pengar vid en eventuell försäljning eller fördelning.

Beroende på vilka tillgångar som finns kan du beställa olika värderingsprocesser. Ibland kan det gå bra med bilder medan andra produkter kan behöva en visuell besiktning på plats. Om du planerar att sälja hela eller vissa saker från dödsboet kan det vara väldigt viktigt att du värderar bohaget som helhet.

Det finns inga specifika lagar gällande värdering utav bohag utan detta görs vanligen enligt schablontabell. Det innebär att man kan värdera hela bohaget till ett gemensamt värde. När du värderar allt tillsammans kan du hitta en och samma köpare som köper upp hela bohaget istället för enstaka egendom som finns.

Värdering och eventuell försäljning av bohag

Vid värdering av lös egendom (lösöre) följer man alltid marknadsvärdet. Det innebär att priset på egendomen konverteras till värdet som det var på marknaden vid dödsfallet. Värdet ger sedan en enkel indikation på vad bohaget eventuellt kan säljas för på marknaden. Marknadsvärdet är ett direkt försäljningsvärde.

Värt att veta är att bodelning endast är en ekonomiskt utjämning av tillgångarna. För andra personer som kan vara intresserade av att köpa egendom och som inte är dödsbodelägare sätts normalt sett aldrig ett känslomässigt värde.

Efterlevanderegistret

När en person avlider ska du som anhörig registrera dig i Efterlevanderegistret. Du får tillgång till den avlidnes engagemang och eventuella utbetalning av tillgångar i framtiden. Du får också kontakt med de organisationer, företag, banker, myndigheter m.m. som söker kontakt med efterlevande till den avlidne.

Registrera dig online i Efterlevanderegistret här.