Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Rutiner vid dödsfall på äldreboende

Det finns lagar och regler som måste efterföljas när ett dödsfall sker på ett äldreboende. Det är den ansvarande kommunen för personen som har ett stort ansvar när dödsfall sker i äldreomsorgen. Det betyder att kommunen ska ordna med transport av avliden samt förvaring. Ansvaret för kroppen upphör när den har överlämnats till anhöriga eller till ett begravningsföretag.

Förutom rutinerna med transport och förvaring ska omhändertagandet ske på ett professionellt och respektfullt sätt, både för den avlidne och anhöriga. Kommunen ska respektera den avlidnes religion och kultur och på bästa sätt uppfylla villkoren för reglerna kring religion och kultur.

När en person dör på ett äldreboende ska läkare skyndsamt tillkallas för att kunna konstatera dödsfallet. Om ingen anhörig är på plats vid dödsfallet ska anhöriga underrättas av personal. Det kan vara läkare, sjuksköterska eller annan person som meddelar dödsfallet till anhöriga.

Efter att anhöriga har meddelats om dödsfallet kan dem som vill ta sig till äldreboendet för att ta farväl. Om anhöriga inte har den möjlighet kan de ta farväl på bårhuset. Avskedsstunden på bårhusen kan enkelt bokas när anhöriga själv önskar.

Få tillträde till den avlidnes dolda tillgångar

Registrera dig som efterlevande här.

Valfri anhörig ska registrera sig i Efterlevanderegistret för att få kännedom om okända tillgångar som den avlidne har haft.

Banker, myndigheter, företag och andra organisationer vill få kontakt med anhöriga när tillgångarna finns tillgängliga. Även meddelanden till anhöriga kan skickas ut.

Uppsägningstid äldreboende vid dödsfall

Tänk på att uppsägningstid vid äldreboende varierar. Vid dödsfall har man oftast rätt till en månads uppsägning. Om det inte är ett dödsfall är uppsägningstiden oftast 3 månader. Flera kommuner avslutar hyreskontrakt på äldreboendena snabbt efter att dödsfallet har skett.

Kontrollera med kommunen för att ta reda på uppsägningstiden. I samband med kontakten bör du meddela att uppsägning sker omgående dock så sker det oftast automatiskt.

Andra viktiga rutiner vid dödsfall på äldreboende är:

Tänk på rutinerna ska skilja sig något beroende på äldreboende. Generellt sätt följer många äldreboenden dessa rutiner och gäller för sjuksköterskor, undersköterskor, omvårdnadspersonal och stödassistenters.

 • Tidpunkt för dödsfall ska antecknas i journalen.
 • Kroppen ska förses med ett identitetsband.
 • Föremål ska avlägsnas, var de förvaras och den som har tagit hand om föremålen ska registreras i journalen.
 • Anhöriga ska kontaktas skyndsamt. Efterlevandesamtal ska erbjudas och information om begravningsbyrå ska meddelas.
 • Personal på äldreboende ska samverka med läkare om vem som kontaktar anhöriga om meddelar dödsfallet om dödsfallet var oväntat
 • Personal på äldreboende ska kontakta läkare så att denne kan utfärda ett dödsbevis.
 • Det ska säkerställas att läkaren får nödvändiga intyg, information om eventuella explosiva implantat,
 • Skriva avslutande patientjournalanteckning
 • Samverkning med närstående kring överblivna läkemedel samt omhänderta viss läkemedel.
 • Vårdåtgärder ska avslutar i verksamhetssystemet.

Rutiner för läkare

 • Läkare ska fastställa dödsfallet och skriva dödsbevis.
 • Läkare ska ta ställning om polis behöver meddelas om dödsfallet.
 • Läkare ska samverka med sjuksköterska om vem som ska meddela dödsfallet till anhöriga.
 • Om borttagande av explosiva implantat ska utföras ska läkare skriva remiss.