Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Klandra testamente – så överklagar du ett testamente

Här förklarar vi vad som gäller enligt lagar om arv och vad det innebär att klandra ett testamente. Om du misstänker att testamentet är ogiltigt eller vill att testamentet ska göras ogiltigt ska du väcka en klandertalan. När en arvinge bestämmer sig för att klandra ett testamente innebär det att personen bestrider testamentet. I folkmun kallas det ofta att överklaga testamente.

När något är oklart i ett testamente och en arvinge yrkar på förändring ska tvisten alltid avgöras i domstol. Klander av testamente kan ske i sin helhet eller i någon del av testamentet. Det innebär att om en arvinge tycker endast en del i testamentet är ogiltigt kan klandertalan föras. Det är sedan domstolen som tar ställning i fallet och lämnar bifall eller avslag.

Klanderlagarna finns till för att tillgodose den avlidnes sista vilja och skydda testamentet i sin helhet. Om tillräckliga skäl finns för att ogiltigförklara testamentet ska fördelningen av arvet ske enligt domstolens domstol enligt lag.

Vem har rätt att klandra ett testamente?

Det är endast en arvinge som kan klaga på testamentet genom att väcka talan om klander. Dessa personer är:

 • efterlevande make
 • arvinge som är arvsberättigad enligt den legala arvsordningen
 • när det inte finns någon efterlevande make eller släktarvingar: Allmänna arvsfonden.

Om du upptäcker att det finns något fel i testamentet är det viktigt att du väcker talan om klander så att din rätt att göra det inte gör förlorad och hamnar i händerna på Allmänna arvsfonden.

Så får du tillträde till den avlidnes dolda tillgångar

Registrera dig som efterlevande online här.

Med Efterlevanderegistret får du som valfri anhörig reda på dolda tillgångar till den avlidne. Det finns företag, banker, myndigheter med flera som söker kontakt med efterlevande för att kunna underrätta om tillgångar och annan viktig information.

Hur går en process om klander av testamente till?

I fem enkla steg förklarar vi hur en process går till och hur du ska väcka talan.

 1. Först måste du fylla i en stämningsansökan och skicka den till tingsrätten. Du väcker då en talan mot samtliga som har rätt att ärva enligt testamentet.
 2. Du måste skicka stämningsansökan inom sex månader från att du har delgivits testamentet.
 3. Arvingarna skriver under kopian som delgivits dem och bekräftar att de tagit del av testamentet och innehållet. Normalt sätt godkänns testamentet i samband med delgivningen.
 4. Om ett godkännande har skett är det inte tillåtet för arvingen att väcka talan klander.
 5. Om ingen talan väcks inom tidskravet kommer testamentet förklaras giltigt, trots att den kan vara felaktigt. Det är därför viktigt att du går igenom testamentet noggrant. Vi rekommenderar att du gör det med en jurist.

Kom ihåg att när du skickar in en stämningsansökan ligger det en bevisbörda på dig. Du ska inkomma med grund och yrkan.

Tidskravet för att klandra testamente

Det finns lagar som villkorar tidskravet när klander av testamente senast får ske. Du måste väcka talan inom sex månader från att du först har fått ta del av testamentet. Talan om klander av testamente ska alltid väckas vid domstol.

Om du missar perioden inom sex månader blir testamentet automatiskt giltigt, även om den innehåller fel.

Vilka skäl finns för klander av testamente?

Det finns många skäl till varför man man bestrider ett testamente. Testatorn är den person som är testamentsgivare. Alltså den som skriver ett testamente Några av skälen kan vara:

 • Testamentet är felaktigt och inte giltigt enligt lag.
 • Testatorn har varit omöjligen själv kunnat skriva testamentet.
 • Testatorn har varit obehörig att själv skriva testamentet.
 • Testatorn har varit fysiskt eller psykiskt sjuk har omöjligen eller under påverkan av andra skrivit testamentet.
 • Testatorn har blivit vilseledd eller annan person har övertalat att skriva testamentera felaktigheter.
 • Testatorn har missförstått lagar, regler eller annat som villkorar ett testamente och som varit avgörande för att skriva testamentet.

Hur fördelas dödsboets tillgångar om testamentet ogiltigförklaras?

Om testamentet skulle ogiltigförklaras kommer domslutet av beskrivas enligt lag med eventuella tillägg från domstolen. Det är domstolens beslut som måste följas när testamentet ogiltigförklaras.

Måste jag klandrar ett testamente om jag upptäcker att något är fel?

Nej, du behöver inte klandra testamentet om du upptäcker något fel. Ibland kan det finnas felaktigheter som inte är avgörande för arvingarna. Även om det skulle finnas ett fel har arvingarna möjlighet att sinsemellan se till så att det blir rätt utan stämningsansökan i domstol.

Om felaktigheter existerar blir inte testamentet per automatik ogiltigt. Du måste alltid väcka klandertalan i tingsrätten för att kunna rätta till felen. Många gånger förbiser arvingarna små fel för att inte behöva väcka talan som är förenligt med höga kostnader till jurister och rättegångskostnader. Men är det så pass stora fel i testamentet ska du se över dina möjligheter med att en klandertalan till tingsrätten.